Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam posuere varius
magna, ut accumsan quam pretium
vel. Duis ornare

Latest News
Follow Us
IDI NA VRH

Javni poziv za organizovanje festivala

Javni poziv za organizovanje festivala

JAVNI POZIV za organizovanje manifestacija/festivala vrijednosti iznad 20.000eura

 

U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 04-3796/2 od 30. jula 2021. godine, Ministarstvo ekonomskog razvoja realizuje Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2021. godinu.

VAŽNE NAPOMENE:

1. Program podsticajnih mjera u oblasti turizma u 2021.godini mora se sprovoditi u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama, preporukama i protokolima koji su propisani od strane Instituta za javno zdravlje Crne Gore i Ministarstva zdravlja, u trenutku realizacije manifestacije/festivala.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije i nemogućnosti realizacije podržanih manifestacija/festivala, Ministarstvo ekonomskog razvoja zadržava pravo da obustavi realizaciju Programa.

2. Program se odnosi i na manifestacije/festivale koje su realizovani u periodu od 01. januara 2021. godine do dana objavljivanja ovog Javnog poziva, zbog kontinuiteta podrške usled Covid-19 pandemije. 

Cijeneći izuzetno važnim da se gore navedene preporuke za realizovanje Programa moraju poštovati, Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje

J A V N I    P O Z I V

 

za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte iz oblasti turizma za 2021.godinu

MJERA I – ORGANIZOVANJE MANIFESTACIJA/FESTIVALA

B) Podrška organizovanju manifestacija/festivala čija ukupna predračunska vrijednost iznosi iznad 20.000,00 €

 1. Predmet podrške: Dodjela sredstava za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacija/festivala;
 2. Ukupan iznos sredstava: 60.000,00 €;
 3. Korisnici:

Korisnici podrške su organizatori manifestacija/festivala iz sljedećih kategorija:

a) turističke organizacije;

b) sportski savezi, druge asocijacije i udruženja;

c) nevladine organizacije;

d) javne ustanove;

e) i drugi subjekti sa statusom pravnog lica u Crnoj Gori.

Podnosilac zahtjeva može aplicirati samo sa jednom manifestacijom/festivalom.

Napomena: Zahtjev koji podnesu subjekti koji nijesu realizovali manifestacije/festivala za koje im je odobrena podrška u okviru prethodnih Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma,  neće se razmatrati. 

 1. Namjena sredstava 

Sredstva se mogu koristiti isključivo za organizovanje manifestacija/festivala koje imaju zabavni, kulturni ili sportski karakter. Program ne uključuje podršku stručnih, tematskih skupova, konferencija i sl.

Sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova nabavke roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija/festivala koji doprinose razvoju turističke ponude destinacije.

 1. Sredstva se mogu koristiti za:  

● iznajmljivanje opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.) i nabavku radnog/potrošnog materijala potrebnih za organizaciju manifestacije/festivala;

● iznajmljivanje prostora za održavanje manifestacije/festivala;

● iznajmljivanje prevoznih sredstava u svrhu prevoza organizatora i izvođača u vezi sa organizacijom manifestacija/festivala;

● troškove smještaja i putne troškove izvođača i saradnika angažovanih na osnovu ugovora;

● troškove promocije manifestacije/festivala;

● usluge obezbjeđenja manifestacije/festivala;

● i druge opravdane troškove koji se odnose na  neposrednu organizaciju manifestacije /festivala.

 1. Sredstva se ne mogu koristiti za:

● kupovinu nekretnina;

● troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije/festivala (plate i ostala primanja zaposlenih, troškove prevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, otplatu kredita, carinske i uvozne dažbine ili bilo koje druge naknade) ;

● izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije;

● iznajmljivanje i kupovinu vozila za redovno poslovanje organizatora manifestacije/festivala;

● kancelarijske troškove organizatora i

● sve druge troškove koji nisu u vezi sa realizacijom prijavljene manifestacije/festivala i ciljeva Programa.

7. Objava Javnog poziva

Javni poziv za Mjeru I-B) Podrška organizovanju manifestacija/festivala čija ukupna predračunska vrijednost iznosi iznad 20.000,00 € u trajanju od 21 dan od dana objavljivanja Javnog poziva, koji će biti objavljen na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i u jednom štampanom mediju.

 1. Iznos podrške 

Najveći iznos sredstava koji se može odobriti je do 20% opravdanih/prihvatljivih troškova za organizovanje manifestacije/festivala, a maksimalan iznos podrške je 8.000,00 € za pojedinačnu manifestaciju/festival. 

Korisnik je u obavezi obezbijediti preostali iznos sredstava za realizaciju manifestacije/festivala.

Odobrena sredstva u iznosu od 50% će biti uplaćena nakon potpisivanja Ugovora, uz uslov da korisnik dostavi avansnu garanciju na taj iznos. Preostalih 50% sredstava uplaćuje se nakon realizacije događaja, po dostavi finansijskog izvještaja, dokaza o namjenskom trošenju odobrenih sredstava, kao i dokaza o trošenju preostalih sredstava koja je obezbijedio sam korisnik nezavisno od izvora finansiranja.

U slučaju da korisnik nije u mogućnosti dostaviti avansnu garanciju, ukupan iznos odobrenih sredstava uplaćuje se nakon realizacije manifestacije/festivala, po dostavi finansijskog izvještaja, dokaza o namjenskom trošenju odobrenih sredstava, kao i dokaza o trošenju preostalih sredstava koja je obezbijedio korisnik nezavisno od izvora finansiranja.

 9.    Potrebna dokumentacija:

a) Zahtjev sa obrazloženjem po svakoj tački kriterijuma za ocjenu;

b) Opis projekta koji sadrži:

– naziv, termin, mjesto održavanja i trajanje manifestacije/festivala;

– podatke o organizatoru i njegovim ključnim partnerima;

– organizaciona tijela i model;

– programski koncept; 

– procjenu ukupnog broja posjetilaca;

– karakter manifestacije/festivala:

 •   međunarodni (učesnici iz Crne Gore, zemalja iz regiona i drugih zemalja),
 •   regionalni (učesnici iz Crne Gore i zemalja iz regiona),
 •   nacionalni (učesnici iz Crne Gore);

– renome manifestacije/festivala.

c) Finansijski plan sa:

– troškovnikom;

– projektovanim izvorima finansiranja i dokazima o istim;

– obrazloženim pozicijama na koje se odnosi tražena podrška;

– ostalim bitnim finansijskim podacima i pokazateljima;

d) Dokaz o pravnom statusu podnosioca zahtjeva, dokaz o registraciji;

e) Potvrda o dobijenim sredstvima od strane državnih i/ili lokalnih organa i institucija i njihovom namjenskom korišćenju za protekle tri godine ili izjava podnosioca zahtjeva, ukoliko je podnosilac zahtjeva finansijski podržan;

f)  Potvrda da će/su izvođači, tehnička lica koja su angažovana na poslovima organizacije i druga lica angažovana od strane korisnika, boraviti/boravila u objektima koji posjeduju odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili rješenje o upisu u Centralni turistički registar.

g) Izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

 • da su svi  navedeni podaci u zahtjevu tačni;
 • da je procjena ukupnog broja posjetilaca izvršena na osnovu postojeće evidencije ukoliko je manifestacija/festival u prethodnom periodu bila organizovana, a u suprotnom, da se zasniva na realnim projekcijama;

h) Pismo opštine, lokalne turističke organizacija ili drugog subjekta kojim se potvrđuje da je manifestacija/festival podržana.

Ministarstvo ekonomskog razvoja zadržava pravo da od podnosioca zahtjeva zatraži dodatna pojašnjenja  i/ili materijalne dokaze.

10.    Način podnošenja zahtjeva i dokumentacije 

Zahtjevi sa pratećom dokumentacijom podnose se u roku od 21 dan od dana objavljivanja Javnog poziva.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja na adresu Ministarstvo ekonomskog razvoja, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora , direktno na arhivi ili putem pošte, sa oznakom: „Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte iz oblasti turizma za 2021. – Mjera I-B) – Podrška organizovanju manifestacija/festivala čija ukupna predračunska vrijednost iznosi iznad 20.000,00 €.

Potencijalni korisnik može dobiti podršku za samo jednu manifestaciju/festival.

11.  Kriterijumi za ocjenu projekata

 

 

Kriterijumi za ocjenu projekata

Bodovi

 1. 

 

 

 

Karakter manifestacije/festivala

 

 

 Međunarodni … 3 boda

Regionalni …  2 boda

Nacionalni … 1 bod

 2.

Kvalitet programa

 

 

 

Ukoliko je broj učesnika / izvođača po danu 5 ili više … 3 boda

Ukoliko je broj učesnika / izvođača po danu od 1 do 4 … 1 bod

 

 

 

                                                                 

 3.

Promocija manifestacije/festivala putem medija 

 

 

Inostrani mediji …  3 boda

Mediji iz regiona …  2 boda

Mediji iz Crne Gore … 1 bod

 

4. 

Broja posjetilaca 

(shodno epidemiološkim mjerama)

>1500 … 3 boda

500 – 1500 … 2 boda

< 500 …  1 bod

 

5. 

Mjesto održavanja 

 

Sjeverni region … 5 bodova

Centralni region … 3 boda

Primorske opštine … 1 bod

 

6. 

Trajanje manifestacije/festivala 

3+ dana … 3 boda

2 dana … 2 boda

1 dan … 1 bod

 

 7.

Renome manifestacije/festivala 

 

Održana minimum 2 puta u CG … 3 boda

Dodijeljena priznanja i nagrade … 1 bod

Nova manifestacija/festival … 1 bod

                                        

 8.

Model finansiranja manifesticije/festivala – komercijalna održivost

 

Turistička privreda finansijski učestvuje … 3 boda

Opština/LTO finansijski učestvuje/ju … 2 boda

Opština/LTO podržava/ju održavanje ali ne učestvuje/ju finansijski … 1 bod

 

 9.

Reference podnosioca zahtjeva

Podnosilac zahtjeva je realizovao iste ili slične manifestacije/festivala … 3 boda

 

 

12.  Rangiranje

Sredstva će se odobravati projektima prema bodovnoj listi od najvećeg broja bodova naniže, do krajnje raspodjele ukupnog iznosa sredstava namijenjenih za ovu mjeru Programa. Ako poslednji projekat na bodovnoj listi prelazi ukupan iznos od 60.000,00 € raspoloživih sredstava projekat može dobiti samo dio zahtijevanih sredstava. U tom slučaju potencijalni korisnik će imati mogućnost da povuče zahtjev.

13.  Rok za podnošenje prijava

21 kalendarski dan od dana objavljivanja Javnog poziva.

14.  Rok za donošenje odluke

Odluka o odabiru projekata i dodjeli sredstava donijeće se najkasnije u roku od 45 dana od zatvaranja Javnog poziva.

Na donesene odluke, na osnovu Programa odnosno Javnog poziva, podnosilac zahtjeva nema pravo na podnošenje prigovora i odluka je konačna.

15.  Lista korisnika kojima su odobrena sredstva 

Lista korisnika kojima su odobrena sredstva sa iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava po korisniku biće objavljena na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja.

16.  Rok za potpisivanje ugovora 

Ministarstvo ekonomskog razvoja će sa korisnicima kojima su odobrena sredstva potpisati ugovor najkasnije u roku od  15 dana od dana objave Odluke o dodjeli sredstava.

 17.  Nadzor 

Ministarstvo ekonomskog razvoja obavlja nadzor nad namjenskim korišćenjem odobrenih sredstava putem pisanog izvještaja sa pratećom dokumentacijom (dokazima o korišćenju sredstava, finansijskim izvještajem, narativnim izvještajem) koje korisnik sredstava u ugovorenom roku dostavlja Ministarstvu.

Po potrebi, obavlja se i dodatni nadzor uvidom u dokumentaciju korisnika sredstava.

U slučaju utvrđivanja objektivnih okolnosti koje su uticale na nemogućnost ispunjenja obaveza koje proizlaze iz ovog Programa i koje su utvrđene Ugovorom, korisnik sredstava je dužan odmah o tome obavijestiti Ministarstvo pisanim putem.

U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u korišćenju odobrenih sredstava, Ministarstvo ekonomskog razvoja donosi Odluku o povratu sredstava, a korisnik je dužan vratiti ista u roku od 15 dana od prijema odluke.

Ukoliko organizator manifestacije/festivala koji je dobio podršku od strane Ministarstva prilikom podnošenja finansijskog izvještaja, nakon realizacije manifestacije/festivala prikaže da je utrošio manje sredstava za organizaciju  nego prilikom apliciranja na Javni poziv, podrška Ministarstva će se umanjiti za 20%.

18.    Obaveze korisnika su da:

 • Potpiše ugovor,
 • Sredstva iskoristi namjenski,
 • Ministarstvu dostavi izvještaj o realizaciji projekta (ostvareni rezultati, press clipping, fotografije, ciljevi, efekti i sl.),
 • Dostavi kopiju odobrenja za obavljanje djelatnosti za ugostiteljske objekte u kojima su bili smješteni izvođači, tehničko osoblje i ostala lica angažovana od strane korisnika,
 • Na zahtjev Ministarstva pruži na uvid i naknadno traženu dokumentaciju,
 • Realizuje i eventualne druge obaveze definisane ugovorom,
 • Na poziv PR službe Ministarstva uzme učešće na događajima na kojim se promovišu manifestacije/festivali i događaji u Crnoj Gori,
 • Brine o poštovanju propisanih epidemioloških mjera.

19.  Neće se razmatrati:

a) zahtjevi čija dokumentacija nije kompletna, u smislu tačke 2 ove mjere;

b) zahtjevi koji su dostavljeni nakon naznačenog roka za podnošenje;

c) zahtjevi koji se odnose na manifestacije/festivale čije mjesto održavanja je van teritorije Crne Gore;

d) zahtjevi koje dostave subjekti koji se ne nalaze u kategoriji korisnika (turističke organizacija, sportski savezi, druge asocijacije i udruženja, nevladine organizacija, javne ustanove i drugi subjekti sa statusom pravnog lica u Crnoj Gori.

e) zahtjevi koje podnesu subjekti koji su u posljednje tri godine dobili sredstva od strane državnih i/ili lokalnih institucija ili organa, a nijesu izvršili ugovorne obaveze ili su nenamjenski utrošili dobijena sredstva;

f) zahtjevi koje podnesu subjekti koji nijesu realizovali projekte kojima je odobrena podrška u okviru ranijih Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma.

Kontakt osoba: Nikola Ražnatović, e-mail: nikola.raznatovic@mek.gov.me

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.